Filosofický časopis

Jan Frei: Distance od jsoucna, poslání ke jsoucnu číslo 6/2017

K Patočkovu negativnímu platonismu a některým jeho interpretacím.

Článek je věnován Patočkově koncepci „negativního platonismu“; vychází ze stejnojmenné Patočkovy studie a přihlíží k některým dalším textům vzniklým v souvislosti s ní. Nejprve stručně rekapituluje klíčové body Patočkovy koncepce (zkušenost svobody, pojetí ideje, vztah mezi ideou a předmětností). Poté shrnuje a komentuje hlavní myšlenky Rezkových, Koubových a Hejdánkových reflexí a kritik této koncepce (s přihlédnutím k některým dalším interpretacím). S jejich pomocí ukazuje vnitřní rozpornost Patočkovy koncepce, v níž měla idea zůstat ryze negativní, a přesto být posláním ke světu, umožňovat pravdivé vypovídání o jsoucnech. Na závěr formuluje domněnku, že právě kvůli této rozpornosti Patočka svůj „negativní platonismus“ opustil.

Klíčová slova: Jan Patočka, negativní platonismus, rozpornost koncepce, Petr Rezek, Ladislav Hejdánek, Pavel Kouba

Distance from a Being, A Calling to a Being

This article focuses on Patočka’s conception of “negative Platonism”; it proceeds from Patočka’s study of the same name and looks to several other texts which have originated in connection with that study. First of all, it offers a brief résumé of the key points of Patočka’s conception (the experience of freedom, the conception of idea, the relation between idea and objecthood). Next, it summarises and comments on the main thoughts of Rezek’s, Kouba‘s and Hejdánek’s reflections and critiques of the conception (with a look at some other interpretations). With their help, the inner contradiction of Patočka’s conception is demonstrated, in which idea should remain purely negative, and yet be a calling to the world, enabling true discourse about beings. In conclusion the author of the paper puts forward the suggestion that it was this contradictory nature that led Patočka to abandon his “negative Platonism”.

Keywords: Jan Patočka, Negative Platonism, contradictory nature of the conception, Petr Rezek, Ladislav Hejdánek, Pavel Kouba 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020