Filosofický časopis

Jaroslav Cepko: Fronésis v Platónovom dialógu „Menón“ číslo 5/2017

V pasáži Platónovho Menóna 88a–89a sa termín fronésis objavuje v spleti vzťahov s inými kľúčovými pojmami dialógu. Je stotožnená so samotnou cnosťou alebo jej časťou; ona zapríčiňuje, že človek sa rozhoduje správne; jej prítomnosť robí veci užitočnými. Práve tento kontext užitočnosti a dobra môže byť indíciou k tomu, že nielen Aristotelés, ale už Platón chápal fronésis ako praktickú múdrosť, zatiaľ čo termín epistémé rezervoval teoretickému aspektu vedenia. Fronésis je potom oná ľudská podoba múdrosti, ktorá umožňuje viesť správny život bez toho, aby ju človek mohol prevziať v hotovom stave tak, ako sa mienky a poznatky odovzdávajú z učiteľa na žiaka. V tomto zmysle má praktická rozumnosť vzťah k cvičeniu, čiže tej časti triády obsiahnutej v úvodnej Menónovej otázke ohľadom nadobúdania cnosti, ktorej sa v priebehu dialógu na prvý pohľad nevenuje žiadna pozornosť.

Kľúčové slová: fronésis, Platónov dialóg Menón, teoretické a praktické, askésis

Phronesis in Plato’s Dialogue “Menon”

 In the passage of Plato’s Menon 88a–89a, phronesis appears in a web of relations with the other key concepts of the dialogue. It is identified with virtue itself, or a part of it; it causes a person to make the right decisions; its presence renders things useful. It is precisely this context of usefulness and good that can indicate that Plato, like Aristotle, understood phronesis as practical wisdom, while the term episteme was reserved for the theoretical aspect of knowledge. Phronesis is, then, the human form of wisdom which enables one to lead one’s life in the right way. Such wisdom cannot be transmitted in a ready form, as opinions and knowledge are passed from teacher to pupil. In this sense, practical reason has a relation to exercise, or to that part of the triad included in Menon’s introductory question about the cultivation of virtue which, at first sight, is not focused upon in the course of the dialogue.

Keywords: phronesis, Plato’s dialogue “Menon”, the theoretical and the practical,askesis

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020