Filosofický časopis

Ladislav Kvasz: Pythagorejská matematika vo svetle karteziánskej fyziky číslo 4/2017

 

Predkladaná stať je druhým pokračovaním  série článkov venovaných rekonštrukcii vzniku matematiky ako deduktívnej disciplíny v starovekom Grécku v dobe medzi Thalétom a Euklidom. Vznik matematiky chápeme ako zrod jazyka, pomocou ktorého je možné viesť deduktívne dôkazy. Kým v predošlom pokračovaní sme sa venovali začiatkom gréckej matematiky u Thaléta, teraz sa sústredíme na pythagorejskú matematiku. V literatúre je význam Pythagora ako matematika spochybňovaný. Preto jadro state tvorí rekonštrukcia kognitívneho štýlu pythagorejskej matematiky a na tejto rekonštrukcii založená argumentácia v prospech jej autentickosti.

Klíčová slova: dejiny matematiky, Pythagoras, dôkaz, Walter Burkert

 

Pythagorean Mathematics in the Light of Cartesian Physics

This paper is the second part in a series of articles aimed at reconstructing the emergence of mathematics as a deductive discipline in ancient Greece in the period between Thales and Euclid. We understand the emergence of mathematics as the birth of a language which enables the undertaking of deductive proofs. While in the preceding part we focused on the beginnings of Greek mathematics in Thales, here we concentrate on Pythagorean mathematics. In the literature the significance of Pythagoras as a mathematician is called into doubt. Despite this, the main part of the paper involves a reconstruction of the cognitive style of Pythagorean mathematics and this reconstruction is the basis for a defence of its authenticity.

Keywords: history of mathematics, Pythagoras, proof, Walter Burkert

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020