Filosofický časopis

Milan Hanyš: O Hanově společnosti transparence číslo 3/2017

Recenzní studie se zabývá souborem esejů korejsko-německého filosofa Byung-Chul Hana, který v roce 2016 vydalo pražské nakladatelství Rybka Publishers pod titulem Vyhořelá společnost. Autor na jedné straně pozitivně hodnotí popis negativních aspektů nárůstu transparence v oblasti politiky a mezilidských vztahů, na straně druhé ukazuje, že Han přehlíží fakt, že nárůst transparence je asymetrický a nese s sebou nárůst mocensko-ekonomických nerovností. V závěrečné části recenzní studie je odmítnuta Hanova kritika Foucaulta a je ukázáno, jak lze koncept dispozitivu z Vůle k vědění použít pro analýzu mocenských aspektů nárůstu digitalizace.

Klíčová slova: dispozitiv, soukromí, dohled, panoptikon, transparence, post-privacy

On Han’s Society of Transparency

This review study discusses a collection of essays by the Korean-German philosopher Byung-Chul Han, which was published in 2016 by the Prague publisher, Rybka, with the title Vyhořelá společnost (The Burnout Society). The author, on the one hand, positively evaluates Han’s description of negative aspects of the growth in transparency in the area of politics and human relations. On the other hand, however, he shows that Han overlooks the fact that the growth in transparen­cy is asymmetrical and brings with it a growth in inequality with regard to power and wealth. In the concluding part of the review study, Han’s critique of Foucault is rejected and it is shown that one can utilize the concept of dispositif from The Will to Knowledge for the analysis of the power aspects of the growth of digitalisation.
 
Keywords: dispositif, privacy, supervision, panopticon, transparency, post-privacy

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020