Filosofický časopis

Miroslav Vacura: Pojem svobody u Thomase Hobbese číslo 3/2017

Cílem předkládaného textu je ukázat, že problém svobody v politické sféře je u Hobbese zásadní a představuje jeden z centrálních bodů jeho politické filosofie. Východiskem úvah je Hobbesovo vymezení pojmu svobody jakožto neexistence vnějších překážek. Následně autor přechází k pojmu metafyzické svobody, kterou Hobbes jakožto determinista odmítá, a k problému vztahu strachu a svobody, tedy především k otázce, nakolik je strach z represe omezením svobody. Další oddíly stati vnáší do hry druhý významný pojem svobody, který u Hobbese nacházíme, tj. svobodu jako vynětí ze zákonů, a třetí Hobbesův pojem svobody, svobodu poddaného. Na závěr je pozornost věnována i méně významným a odvozeným formám svobody, tj. svobodě slova a svobodě státu; zároveň je na jejich vymezeních zkoumáno, zda je Hobbesovo propojení těchto různých pojetí svobody konzistentní a nakolik se Hobbesovi daří dosahovat filosofických cílů, které si vytkl.
 
Klíčová slova: Thomas Hobbes, svoboda
 

The Concept of Freedom in Thomas Hobbes

The aim of this text is to show that, for Hobbes, the problem of freedom in the political sphere is of fundamental importance, and that it presents one of the central motifs of his political philosophy. The point of departure is Hobbes’s definition of the concept of freedom as the non-existence of external obstacles. Following this, the author turns to the concept of metaphysical freedom which Hobbes, as a determinist, rejects, and to the problem of the relation of fear and freedom, and thus, above all, to the question of to what extent fear of repression means a restriction of freedom. The following sections of the article bring into play the second significant concept of freedom to be found in Hobbes, freedom as exemption from laws, and the third concept of freedom, the freedom of the subject. In conclusion, attention is also given to the less important and derivative forms of freedom, that is, to freedom of expression and freedom of the state. At the same time, an enquiry is made into the question of whether, given the different definitions, Hobbes’s linking of these various conceptions of freedom is consistent and to what extent Hobbes succeeds in achieving the philosophical goals which he set himself.
 
Keywords: Thomas Hobbes, freedom

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020