Filosofický časopis

Vojtěch Belling: Politika mezi homogenitou a sociálním antagonismem číslo 3/2017

Politická teorie Carla Schmitta zažívá v současnosti návrat do popředí zájmu politické filosofie a státovědy. V předkládaném článku se snažím rozlišovat mezi normativními a deskriptivními prvky Schmittova pojetí státu a v návaznosti na toto rozlišení kvalifikovat jeho koncept státu jako takový. Tento koncept vychází z hledání podstaty státu v konkrétním sociálním antagonismu, z něhož se rodí politično coby základ státnosti. Takto pojatý stát stojí v opozici vůči tradičnímu konceptu liberálního právního státu, v němž dominuje statický prvek práva jako základu státu a v němž je prostor pro dynamický element politického konfliktu vytěsněn. Schmitt tedy fakticky stát podřizuje pojmu politična. Jestliže jej vůbec můžeme nazývat etatistickým myslitelem, pak pouze ve smyslu úzce definovaného státu jako politické jednoty, který může hrát sociálně integrativní roli v diferencované společnosti a stát se základem sociální legitimity „zdola“.

Klíčová slova: stát, suverenita, politično, pluralismus, legitimita

Politics between Homogeneity and Social Antagonism

The political theory of Carl Schmitt is currently experiencing a renaissance in its reception. In this paper, I propose to distinguish between the normative and descriptive elements of Schmitt’s notion of the state. While being a strong advocate of the principle of political unity emerging from a concrete social antagonism, Schmitt was, at the same time, a decided critic of the current form of liberal Rechtsstaat. He actually subordinated the notion of state to the notion of the political. If we may call him an étatist, then it is only if we have in mind a narrow concept of the state which is related to the concept of the political. Only such a state can play the integrative role in a differentiated society and become the basis of social legitimacy “from below”.

Keywords: state, sovereignty, the political, pluralism, legitimacy

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020