Filosofický časopis

Stanislav Synek: Obecnost morálního soudu u Davida Huma číslo 2/2017

Článek se zabývá otázkou, jakým způsobem uvažuje David Hume o vzniku morálního citu skrze zaujetí obecného hlediska a zohlednění obecného zájmu lidstva. V první části stručně představujeme hlavní rysy a specifika Humovy morální filosofie, ve druhé části se zaměřujeme na otázky týkající se zaujetí obecného hlediska (general point of view) na úrovni úzkého okruhu a společnosti a na rozpory, jež s sebou dané téma nese. S pomocí eseje „O normě vkusu“ („Of the Standard of Taste“)pak v závěru nabídneme odpověď, ve které představíme Humovu morální perspektivu jako „teoretický“ projekt v širokém slova smyslu.

Klíčová slova: Hume, morální filosofie, obecné hledisko, rozum, morální cit, spravedlnost, vkus

The Generality of Moral Judgement in David Hume

The article enquires into how David Hume understands the emergence of moral feeling by the adoption of a general point of view and by consideration of the general interest of humanity. In the first part, we briefly present the main characteristics and the specifics of Hume’s moral philosophy. In the second part, we focus on questions concerning the adoption of a general point of view at the level of a narrow circle and society, and also on the contradictions which the theme in question brings with it. With the help of the essay “Of the Standard of Taste”we then offer, in conclusion, an answer in which we present Hume’s moral perspective as a “theoretical” project in a broad sense of the word.

Keywords: David Hume, moral philosophy, general point of view, reason, moral feeling, justice, taste

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020