Filosofický časopis

Marek Picha: Hume o myslitelnosti číslo 2/2017

Text se věnuje tzv. metafyzické maximě, v níž David Hume formuloval vztah mezi myslitelností a možností. Podle této přímočaré maximy je představitelnost situace dobrým důvodem tvrzení o její možnosti. Samotný text je rozdělen do tří kapitol. V první kapitole upřesňuji Humův klíčový koncept jakožto prima facie pozitivní myslitelnost. Druhá kapitola se věnuje Reidově kritice metafyzické maximy. Thomas Reid předložil námitku, že jsme schopni myslet jisté nemožné propozice, což je v přímém protikladu s diskutovanou maximou. Ukazuji, že vůči této námitce by se Hume mohl bránit přinejmenším dvěma způsoby: mohl by tvrdit, že Reid nevhodně rozšiřuje jeho maximu z idejí na propozice, případně by mohl tvrdit, že Reid příliš široce chápe výraz „myslet“. Třetí kapitola se věnuje kontradiktorním pojmům, přesněji idejím, jež podle Huma máme, když tyto pojmy uvažujeme. Nejprve formuluji paradox opřený o nesoulad maximy se základním postulátem Humovy psychologie, poté ukazuji tři strategie, jak ho obejít.

Klíčová slova: David Hume, myslitelnost, možnost, metafyzická maxima, představitelnost, Thomas Reid

Hume on Conceivability

The text treats of the so called metaphysical maxim in which David Hume formulated the relation between conceivability and possibility. According to this straightforward maxim, the imaginability of a situation constitutes a good reason for asserting its possibility. The text itself is divided into three parts. In the first part, I specify the exact nature of Hume’s key concept as positive prima facie conceivability. In the second part, attention is given to Reid’s critique of the metaphysical maxim. Thomas Reid put forward the objection that we are capable of thinking certain impossible propositions, which is in direct contradiction with the maxim under discussion. I show that Hume could defend himself against this objection in at least two ways: he could argue that Reid extends his maxim inappropriately from ideas to propositions. He could also argue that Reid understands the expression “to think” too broadly. The third part deals with contradictory concepts or, more exactly, ideas which, in Hume’s view, we have when we consider these concepts. Firstly, I formulate a paradox stemming from the disagreement of the maxim with the basic postulate of Hume’s psychology, then I show four strategies for overcoming this paradox.

Keywords: David Hume, conceivability, possibility, metaphysical maxim, imaginability, Thomas Reid

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020