Filosofický časopis

Vojtěch Janů: Searlovo pojetí problému svobodné vůle číslo 1/2017

Hlavním cílem textu je analyzovat Searlovo pojetí svobodné vůle s ohledem na námitky, které vůči němu již byly vzneseny. Nejdříve je problém svobodné vůle definován jako spor mezi determinismem a libertarianismem. Kompatibilismus je odmítnut jako zatemňující problém. Dále je představen biologický naturalismus jako základ problému svobodné vůle v Searlově myšlení a ukázána psychologická a neurobiologická úroveň problému. Vzhledem k nim je probráno několik námitek Searlova řešení. Jelikož Searle vidí možné řešení problematiky v zapojení kvantové mechaniky, je poslední část zaměřena na Searlovo porozumění vědě a jeho pozice je konfrontována s kvantovou teorií (jak je nastíněna Henry Stappem). V tomto porovnání se objeví nový fundamentální problém, který může být definován ve smyslu psychofyzického problému a který musí být zodpovězen před tím, než může být problém svobodné vůle úspěšně vyřešen. Vzhledem k tomu je ukázáno, že s ohledem na současný stav vědění žádná z námitek vznesených proti Searlovu pojetí svobodné vůle není pro tuto koncepci fatální a že řešení této problematiky momentálně závisí na dalším vývoji vědy.

Klíčová slova: biologický naturalismus, determinismus, John R. Searle, libertarianismus, problém svobodné vůle

Searle’s Conception of the Problem of Free-will

The main aim of this article is to analyse Searle’s conception of free-will in view of the objections which have brought against it. First of all, the problem of free-will is defined as a controversy between determinism and libertarianism. Compatibilism is rejected as unenlightening. Next, biological naturalism is presented as the basis of the problem of free-will in Searle’s thought, and the psychological and neurobiological levels of the problem are delineated. In the light of this, several objections to Searle’s approach are discussed. Because Searle sees a possible solution to the problem being provided by quantum mechanics, the last part is devoted to Searle’s understanding of science, and his position is compared with quantum theory (as it is outlined by Harry Stapp). In the course of this comparison a new fundamental question emerges which can be defined in the spirit of the psycho-physical problem, and which must be answered before the problem of free will can be successfully tackled. It is demonstrated that, in the light of the current state of knowledge, none of the objections levelled at Searle’s conception of free-will is fatal to it. The solution of this question is, at this moment, dependent on the future development of science.

Keywords: biological naturalism, determinism, John R. Searle, libertarianism, the problem of free-will

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020