Filosofický časopis

Ladislav Koreň: Peregrinova inferencialistická koncepcia jazyka a logiky (1. část) číslo 1/2017

V monografii Inferentialism: Why Rules Matter prezentuje Jaroslav Peregrin inferencializmus ako filozofický smer formulujúci systematickú odpoveď na klasickú otázku: „Čo je význam?“ V tejto stati predstavím a zhodnotím kľúčové argumenty Peregrinovej inferencialistickej koncepcie jazyka a významu, obsiahnuté v prvej časti jeho knihy.

Kľúčové slová: inferencializmus, jazyk, pravidla, význam, logika

Peregrin’s Inferencialist Conception of Language and Logic (Part 1)

In the monograph Inferentialism: Why Rules Matter (Basingstoke, Palgrave Macmillan 2014), Jaroslav Peregrin presents inferentialism as a philosophical approach that articulates a systematic answer to the classic problem of philosophy of language: “What is meaning?” In this study, I review and assess the key arguments of Peregrin`s inferentialist conception of language and meaning, which is elaborated in the first part of his book. 

Keywords: inferencialism, language, rules, meaning, logic

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020