Filosofický časopis

Martin Zach: Selektivní realismus a kalorická teorie tepla číslo 1/2017

Cílem článku je vnést nový pohled do debaty o vědeckém realismu v souvislosti s kalorickou teorií tepla. Kalorickou teorií v souvislosti s vědeckým realismem a argumentem pesimistické indukce se zabýval Stathis Psillos, jehož přístup byl později kritizován Hasokem Changem. Cíl, který si kladu, je dvojí. Za prvé zhodnotit, do jaké míry je Changova kritika oprávněná, a vyzdvihnout její jistá pozitiva. Za druhé se budu snažit dokázat, že na základě studia kalorické teorie tepla lze vysledovat obecnější principy, které i přes Changovu kritiku Psillosovy strategie podrývají plausibilitu pesimistické indukce.

Klíčová slova: vědecký realismus, kalorická teorie tepla, pesimistická indukce, strategie divide et impera

Selective Realism and the Caloric Theory of Heat

The aim of the article is to bring a new angle to the debate about scientific realism in connection with the caloric theory of heat. Stathis Psillos examined the caloric theory in connection with scientific realism and the argument of pessimistic induction, and his approach was subsequently criticised by Hasok Chang. My aim is twofold. Firstly, to evaluate to what extent Chang’s critique is justified, and to highlight certain positive aspects of this critique. Secondly, I will attempt to show how on the basis of a study of the calorific theory of heat we might trace more general principles which, despite Chang’s critique of Psillos’ strategy, undermine the plausibility of the pessimistic induction.

Keywords: scientific realism, the caloric theory of heat, pessimistic induction, the strategy of divide et impera

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020