Filosofický časopis

Vladimír Svoboda: Logické výrazivo v přirozeném jazyce číslo 1/2017

Článek se pokouší vyjasnit, jaký význam je, resp. může být spojován s termínem „logické výrazivo“, který je běžně používán v diskusích v oblasti filosofie jazyka i filosofie logiky. Soustřeďuje se přitom na „přirozené“ logické výrazivo, které, jak se předpokládá, tvoří specifickou stavební složku jednotlivých národních jazyků. Nastiňuje alternativní přístupy k vymezení logického výraziva – vymezení výčtem, bolzanovské vymezení založené na nahraditelnosti výrazů v analyticky správných, resp. nesprávných úsudcích a brandomovské vymezení odkazující k expresivní roli. Ukazuje, že s každým z těchto vymezení je spojena řada otázek, jejichž zodpovězení je předpokladem k tomu, aby filosofické teorie mohly na pojmu logického výraziva úspěšně stavět. 

Klíčová slova: logické výrazivo, expresivní výrazivo, logická konstanta, analyticky správný úsudek      

 Logical Expressions in Natural Language

The article attempts to elucidate the meaning of the term “logical expression”, which is commonly used in discussions in the area of the philosophy of language and the philosophy of logic. It focuses on “natural” logical expressions, which, according to a common view, constitute a specific category of expressions of individual national languages. Alternative approaches to the defining of logical expression are examined – definition by itemisation, Bolzanian definition based on the substitutability of expressions in analytically true (or false) judgements, and the Brandomian account which construes logical vocabulary as playing an expressive role. It is shown that each of these delineations evokes a number of questions which must be answered before philosophical theories can successfully build on a concept of logical expression.

 Keywords: logical expressions, expressive vocabulary, analytical truths, logical constants

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020