Filosofický časopis

Pavel Vrtílka: Max Brod – Felix Weltsch: Anschauung und Begriff číslo 1/2019

Tato recenzní studie je věnována aktuálnímu druhému vydání filosofického spisu Anschauung und Begriff: Grundzüge eines Systems der Begriffsbildung, jehož autory jsou členové užšího Pražského kruhu: Max Brod a Felix Weltsch. Ti své dílo sami charakterizují jako „monografii o mlhavých představách“. Význačným rysem jejich teorie je snaha o nové určení poměru názoru a pojmu, které reflektuje dobové myšlenkové proudy ve filosofii a experimentální psychologii. Autoři se domnívají, že ve sféře vágního a neurčitého vznikají určité pozorovatelné mezičlánky, tj. názorové pojmy, které nemají žádnou souvislost s utvářením vědeckého pojmu, tak jak je chápáno v rámci novokantovství. Studium tohoto spisu je přínosné z hlediska dějin recepce brentanismu v kontextu intelektuálního prostředí tehdejší Prahy, v němž existovaly prokazatelné vazby mezi pražskou německou filosofií a literaturou.

Klíčová slova: Max Brod, FelixWeltsch, názor, pojem, teorie poznání, brentanismus, novokantovství, Ernst Cassirer

Max Brod – Felix Weltsch: Anschauung und Begriff

This review study is concerned with the recently published second edition of the philosophical work Anschauung und Begriff. Grundzüge eines Systems der Begriffsbildung, the authors of which are members of the “narrow” Prague Circle: Max Brod and Felix Weltsch. They themselves characterise their work as a “monograph about vague ideas”. A salient feature of their theory is the attempt to determine afresh the relation between intuition and concept, reflecting the ideas of the time in philosophy and experimental psychology. The authors are of the opinion that in the sphere of the vague and uncertain, there appear certain observable connecting links: these are intuitive concepts which lack any role in the formation of a scientific concept as it is understood in the neo-Kantian tradition. Study of this work contributes to our understanding of the historical reception of Brentanism in the context of the intellectual milieu of Prague at the time, which was characterised by an overt interplay between Prague German philosophy and literature.
 
Keywords: Max Brod, Felix Weltsch, intuition, concept, theory of knowledge, Brentanism, neo-Kantianism, Ernst Cassirer

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020