Filosofický časopis

Milan Hanyš: Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové číslo 1/2016

Studie je věnována místu občanské neposlušnosti v politickém myšlení Hannah Arendtové, a to na pozadí knih Vita activa, O revoluci, O násilí a eseje „Civil Disobedience“. Ve vzájemné souvislosti jsou zde vyloženy motivy moci, řeči, slibu, smlouvy a zakládání, které jsou východiskem a předpokladem její úvahy o občanské neposlušnosti. V závěrečné části je předpoklad Arendtové, že občanská neposlušnost není morálním, ale občanským jednáním, diskutován na takových případech občanské neposlušnosti, jako jsou squatting nebo whistleblowing.

Klíčová slova: Hannah Arendtová, občanská neposlušnost, politická filosofie, slib, moc, whistleblowing

Civil Disobedience in the Thought of Hannah Arendt

This study focuses on the place of civil disobedience in the political thought of Hannah Arendt, on the basis of the books Vita activa,On revolution,On Violence and the essay „Civil Disobedience“. The themes of power, language, promise, contract and founding, which are assumed by her reflections on civil disobedience, are interpreted in their mutual relatedness. In the concluding part, there is a discussion of Arendt’s assumption that civil disobedience is not moral, but civil conduct, with attention being given to such cases as squatting and whistleblowing.

Keywords: Hannah Arendt, civil disobedience, political philosophy, promise, power, whistleblowing

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020