Filosofický časopis

Jan Zámečník, Bohuslav Binka: Lynn White a Max Oelschlaeger – dva pohledy na roli křesťanství v environmentální krizi číslo 6/2018

Autoři se v článku zabývají problémem vztahu židovsko-křesťanské tradice a environmentální krize. Vrací se k argumentům Lynna Whitea a podrobněji je analyzují, aby ukázali, že neproblematické přijetí nebo odmítnutí Whiteova postoje neodpovídá komplikovanosti tohoto vztahu. Článek zároveň zaplňuje mezeru v české reflexi environmentálního myšlení tím, že čtenáře seznamuje s konceptem filosofa Maxe Oelschlaegera, který umožňuje vidět Whiteovy argumenty v novém světle a nabourává to, co autoři označili jako „whiteovský mýtus“.

Klíčová slova: ekologická krize, židovsko-křesťanská tradice, Lynn White, Max Oelschlaeger, ekoteologie, environmentální filosofie

Lynn White a Max Oelschlaeger – Two Views of the Role of Christianity in the Environmental Crisis

The authors in this article treat the problem of the relation of the Judaeo-Christian tradition and the environmental crisis. It returns to the arguments of Lynn White and analyses them in detail, in order to show that an unproblematic acceptance or refusal of White’s attitude does not reflect the complexity of this relation. At the same time, the article fills the gap in Czech reflection of environmental thought by acquainting the reader with the conception of the philosopher Max Oelschlaeger, who allows us to see White’s arguments in a new light and puts paid to what the authors call ‘White’s Myth’.

Key words: ecological crisis, Judaeo-Christian tradition, Lynn White, Max Oelschlaeger, eco-theology, environmental philosophy

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2021