Filosofický časopis

Jaroslav Peregrin: Podíl TIL na „posvětovění“ české filosofické logiky číslo 6/2016

Text je poněkud osobním pohledem na to, jakou roli sehrála transparentní intenzionální logika Pavla Tichého v rámci vývoje české filosofické logiky, a zejména v rámci toho, jak se tato logika během posledních desetiletí propracovala téměř od nuly do podoby mezinárodně uznávaného oboru. Domnívám se, že tato role je poněkud dvojznačná: na jedné straně není pochyb o tom, že jak Tichý sám, tak jeho následovníci měli na vzestupu české filosofické logiky podstatný podíl. Na druhé straně však jak již Tichý, ve svém revolučním zápalu vyvolaném částečně oprávněným pocitem, že jeho výsledky nejsou doceňovány, tak po něm i jeho následníci odmítali vidět některé podstatné rysy moderní logiky, a jejich revoluce tak měla někdy podobu boje s větrnými mlýny. Navíc se mi zdá, že z transparentní intenzionální logiky se postupně do velké míry stal jakýsi uzavřený svět, v němž se řeší především jeho vnitřní problémy, které jsou často buďto nesrozumitelné, nebo nezajímavé pro ty, kdo jsou za jeho hranicemi.

Klíčová slova: transparentní intenzionální logika, Pavel Tichý, význam, konstrukce

The Part Played by TIL in Czech Philosophical Logic Becoming a World-Class Matter

This contribution is a somewhat personal account of the role played by the transparent intensional logic of Pavel Tichý in the process of the development of Czech philosophical logic, and especially of how that logic over the last decades developed from being practically non-existent into an internationally-renowned discipline. My impression is that the part it played is somewhat ambiguous: on the one hand, there is no doubt that both Tichý himself and his follower contributed to this rise of Czech philosophical logic in a significant way. On the other hand, however, as Tichý (and also his followers after him) in his revolutionary fervour, aroused by the partially justified feeling that his results were not duly appreciated, failed to appreciate some of the basic features of modern logic, and thus their revolution sometimes becomes a tilting at windmills. Moreover, it seems to me that transparent intensional logic has gradually, and largely, become a kind of closed world in which it is, above all, internal problems that are tackled – problems which are often either incomprehensible or uninteresting for those who stand outside its confines.

Keywords: transparent intensional logic, Pavel Tichý, meaning, construction

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020