Filosofický časopis

Vilém Herold: Inteligibilní bytí stvořených věcí v Bohu v nauce o ideách Jana Wyclifa číslo 6/2015

Studie vydávaná z pozůstalosti se zabývá tématem idejí v Boží mysli v díle Jana Wyclifa, které významně ovlivnilo Jana Husa a další mistry českého univerzitního národa na pražské univerzitě. V první části se text věnuje problematice vydání edice dosud nepublikovaného Wyclifova traktátu De ideis, ve druhé části pak na základě tohoto textu představuje Wyclifovo pojetí idejí jako nejvyššího inteligibilního bytí všech věcí. Ukazuje jednak Wyclifovy argumenty, jednak autority, o které se Wyclif opíral. Konečně v poslední části se text zabývá kritikou Wyclifova učení o idejích ze strany Johna Cunninghama, Tomáše Nettera Waldenského a Jeana Gersona, kteří Wyclifovi na tomto základě podsouvali kacířskou panteistickou nauku.

Klíčová slova: De ideis, Jan Wyclif, ideje v Boží mysli, John Cunningham, Jean Gerson, Tomáš Netter Waldenský, panteismus

The Intelligible Being of Created Things in God in John Wyclif’s Doctrine of Ideas

This study, published posthumously, deals with the question of ideas in God’s mind in the treatise De ideis of John Wyclif, who had a significant influence on Jan Hus and other masters of the Bohemian nation at the Prague University. In the first part the text focuses on the question of the publication of an edition of the hitherto unpublished Wyclif’s treatise; in the second part, on the basis of this text, is presented Wyclif’s conception of ideas. The article displays both Wyclif’s arguments and the authorities which Wyclif drew upon. Finally, in the last part, the article looks at the criticism of Wyclif’s teaching about ideas on the part of John Cunningham, Thomas of Walden and Jean Gerson, who, on this basis, imputed to Wyclif a heretical pantheist doctrine.

Keywords:De ideis, John Wyclif, ideas in God’s mind, John Cunningham, Jean Gerson, Thomas Netter, pantheism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020