Filosofický časopis

Ota Pavlíček: Filosoficko-teologické základy myšlení Jana Husa: Univerzálie a některá s nimi spojená témata číslo 6/2015

Jan Hus je známý zejména jako kazatel a teolog, jehož působení předznamenalo evropské protestantské reformace. Nemělo by se však zapomínat, že Hus mnoho let působil jako učitel na fakultě svobodných umění. Byl tedy i filosofem reflektujícím aktuální podněty, mezi které patřila recepce filosofického myšlení Johna Wyclifa na pražské univerzitě a s ní spojená diskuse o realitě univerzálií. Studie na základě analýzy roztroušených útržků Husových vyjádření k univerzáliím v jeho známých kvestiích a v lektuře k Sentencím Petra Lombardského mapuje jeho realistické pojetí univerzálií ve čtyřech různých kontextech: 1) Boží přirozenost a Trojice Osob; 2) ideje v Boží mysli; 3) bytí jako analogická pseudo-univerzálie; a 4) samotné pojetí univerzálií, tj. rodů a druhů. Na těchto tématech studie ukazuje, že Husův (a Wyclifův) realismus sehrál coby filosofický základ důležitou roli v Husově filosoficko-teologickém myšlení. Lze říci, že přestože byly Husovy realistické postoje výrazně ovlivněny myšlením Johna Wyclifa, Hus odmítl či zmírnil Wyclifovy heterodoxní názory a požadavky vyplývající z realismu. Husova metafyzická stanoviska také v uvedených spisech nebyla přímo spojena s jeho církevně-reformními myšlenkami. 

Klíčová slova: Jan Hus, John Wyclif, pražská univerzita, univerzálie, filosofická teologie, stvoření, ideje v Boží mysli, první látka, analogické jsoucno, formální distinkce

The Philosophico-Theological Foundations of the Thought of Jan Hus: Universals and Some Connected Themes

Jan Hus is especially well-known as a preacher and theologian whose activities anticipated the European protestant reformation and the hussite movement. It should not be forgotten, however, that Hus worked for many years as a teacher at the Faculty of Liberal Arts. He was therefore also a philosopher reflecting on contemporary subjects, among which was the reception of the philosophical thought of John Wyclif at Prague University, and the discussion of the reality of universals connected with it. The study maps Hus’s realist conception of universals on the basis of an analysis of the dispersed fragments of his pronouncements on universals from his quaestiones and from his Sentences commentary. The author divides this mapping into four different contexts: (1) God’s nature and the Trinity of Persons; (2) the ideas in God’s mind; (3) being as an analogical quasi-universal; and (4) the very conception of universals, that is of genera and species. In these different thematical areas, the study shows that Hus’s realism played an important role in his philosophico-theological thought of constituting its philosophical grounding. It could be said that although Hus’s realistic attitudes were influenced to a great extent by the thought of John Wyclif, Hus rejected or softened Wyclif’s hete­rodox opinions and the demands stemming from realism. Hus’s metaphysical standpoint, in the writings in question, also do not show a direct connection with his thoughts on church reform.

Keywords: Jan Hus, John Wyclif, Prague University, universals, philosophical theo­logy, creation, ideas in God’s mind, first matter, analogical being, distinctio formalis

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020