Filosofický časopis

Josef Velek: Filosofie a secese číslo 6/2015

Text se zabývá normativními otázkami secese v kontextu kritické analýzy studie P. Rosůlka Politický secesionismus a etické teorie. Allen Buchanan a jeho kritici, která se pokouší o systematický výklad této problematiky. P. Rosůlek provádí komparace tří klíčových teorií secese na základě odlišné interpretace pěti zásadních problémů: morálního ospravedlnění secese; morálního ospravedlnění práva na vlastnictví území, na které si secesionistické hnutí dělá nárok; uznání legitimního práva na secesi v právním a politickém systému jednotlivých států; uznání legitimního práva na secesi v mezinárodním právu a právního a politického uznání nově vytvořeného státu, který vznikl na základě legitimní secese, v globální politické společnosti států. Výklad však vyvolává celou řadu otázek, jež se týkají vztahu mezi teorií a praxí, metody zkoumání a výkladu a rovněž vztahu mezi normativními a explanačními teoriemi secese. Tyto otázky lze zodpovědět pouze tehdy, když je koncept secese chápán jako součást nějaké obecné koncepce globální spravedlnosti, globálního konstitucionalismu a globálního vládnutí

Klíčová slova: secese, remediální teorie secese, teorie národního sebeurčení, plebiscitní teorie, Allen Buchanan

Philosophy and Secession

The text investigates the normative questions of secession in the context of a critical analysis of the study by P. Rosůlek, Politický secesionismus a etické teorie. Allen Buchanan a jeho kritici (Political Secessionism and Ethical Theory: Allen Buchanan and His Critics), which attempts to provide a systematic account of the problem. P. Rosůlek undertakes a comparative study of three key theories of secession on the basis of their distinctive approach to five fundamental problems: the moral justification of secession; the moral justification of the right to ownership of territory to which the secessionist movement makes a claim; recognition of the legitimate right to secession in the legal and political system of individual states; recognition of the legitimate right to secession in international law; and the legal and political recognition of a newly created state which has arisen through a legitimate secession in the global political society of states. The account raises a whole series of questions, however, which concern the relation between theory and praxis, the method of inquiry and explanation, and also the relation between normative and explanatory theories of secession. These questions can be answered only when the concept of secession is understood as a part of some general conception of global justice, global constitutionalism and global governance.

Keywords: secession, remedial theory of secession, the theory of national self-determination, plebiscite theory, Allen Buchanan

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020