Filosofický časopis

Klára Židková: Filosofie jednoho Pražana aneb o myšlení z exilu číslo 6/2015

Text se zaměřuje na motiv exilu v životě a myšlení Viléma Flussera, autora s pražskými kořeny, jenž své specifické dílo věnované filosofii jazyka, teorii komunikace a médií rozvinul až po opuštění Československa. Z vlasti musel uprchnout před nacismem do jihoamerické Brazílie; tu opustil v sedmdesátých letech opět nuceně kvůli tamnímu vojenskému puči. Druhý exil prožil v jižní Francii. Stať popisuje Flusserovy životní osudy s ohledem na to, jak ovlivnily vývoj jeho myšlení, šíření jeho díla a jeho recepci. Druhá část textu popisuje Flusserovu specifickou metodu a styl psaní, jež se ve srovnání s akademickým světem jeví rovněž jako „exilové“. Třetí část stati se snaží postihnout základní myšlenková východiska, jež procházejí napříč Flusserovými filosofickými tématy, v nichž můžeme rovněž narazit na motiv toho, kdo stojí jinde, mimo či v odstupu.

Klíčová slova: Vilém Flusser, exil, emigrace, Bezedno, jazyk, skutečnost, Ludwig Wittgenstein, epoché, pluralita jazyků, pražští Židé

The Philosophy of a Pragian, or On Thinking from Exile

This text focuses on the motif of exile in the life and thought of Vilém Flusser, an author with Prague roots who developed his characteristic work devoted to the philosophy of language, the theory of communication and media after leaving Czechoslovakia. He was forced to flee from his homeland to South America, specifically Brazil, in the face of Nazism. He left there, once again by necessity, in the seventies due to a local military putsch. He experienced his second exile in the south of France. The article describes Flusser’s life-fortunes with regard to how they influenced the development of his thinking, extending his work and its reception. The second part of the text describes Flusser’s characteristic method and style of writing which, in comparison with the academic world, also appears to be “one of exile”. The third part endeavours to capture the basic approaches in thinking that are evinced across Flusser’s different philosophical subjects, among which we may also find the motif of the one standing elsewhere, outside, or at a distance.

Keywords: Vilém Flusser, exile, emigration, language, reality, Ludwig Wittgenstein, epoché, plurality of languages, Prague Jews

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020