Filosofický časopis

Tomáš Hlobil: Idealistické pojetí vědy a studia v nástupní přednášce Josepha Georga Meinerta číslo 6/2015

Příklad skryté recepce Schillerova filosofického idealismu v Čechách
Studie zkoumá idealistické pojetí vědy a studia v nástupní přednášce pražského profesora estetiky Josepha Georga Meinerta pronesené v roce 1806. Ukazuje, že jejím skrytým ideovým zdrojem byla nástupní přednáška Friedricha Schillera pronesená v Jeně v roce 1789. Meinert jako státní úředník ale nemohl Schillerovy ideje představit přímo, neboť byly v rozporu s platným studijním plánem filosofických studií. Meinert proto musel zvolit obratný postup, jak Schillerovy ideje předestřít v podobě přijatelné pro vídeňský dvůr. Studie popisuje kroky, kterými toho dosáhl.

Klíčová slova: Joseph Georg Meinert, Friedrich Schiller, estetika, německý idealismus, univerzitní politika

The Idealistic Conception of Science and Study in the Inaugural Lecture of Joseph Georg Meinert

The study investigates the conception of science and study in the inaugural lecture of the Prague professor of aesthetics, Joseph Georg Meinert, delivered in 1806. It shows that its hidden source of ideas was the inaugural lecture of Friedrich Schiller delivered in Jena in 1789. Meinert, as a civil servant, was not able to give a direct presentation of Schiller’s ideas because they were in conflict with the national curriculum of philosophical studies. Meinert therefore chose legerdemain in putting forward Schiller’s ideas in a form that was acceptable to the Viennese court. The study describes the steps that he took to this end.

Keywords: Joseph Georg Meinert, Friedrich Schiller, aesthetics, German idealism, university politics

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020