Filosofický časopis

Zénon Kaluza: Stvoření univerzálií podle Jana Husa číslo 6/2015

Studie z doktrinálního pohledu stanovuje termín vznikuHusovy kvestie Utrum omne testimonium fidei […] nejdříve na rok 1408 a zejména podrobně ukazuje Husovu zde přítomnou nauku a její zdroje. Mezi ty patřily jednak texty Husova učitele Stanislava ze Znojma, jednak texty Jana Wyclifa. Právě jejich traktáty umožňují doktrinální rekonstrukci Husova stanoviska. Ukazuje se, že byl Hus podobně jako Stanislav a Wyclif zastáncem dvojího stvoření univerzálií, tj. čistým Božím aktem a čistou potencí ve smyslu první látky. Hus tuto otázku řešil v teologickém kontextu, respektive v kontextu křesťanské víry, ačkoliv si jeho slovník uchovává zdání jazyka filosofického. Hus chtěl v této kvestii patrně říci, že lidský rozum není schopen univerzálie poznat, ale že univerzálie byly zjeveny v Písmu (Gen 1,21-24) a proto každý křesťan musí uznat jejich existenci na základě své víry.

Klíčová slova: Jan Hus, Jan Wyclif, Stanislav ze Znojma, stvoření, ideje v Boží mysli, první látka, univerzálie

Jan Hus on the Creation of Universals

This study determines, from a doctrinal view, the date of the origin of Hus’s Quaestio de testimonio fidei christianae as, at the earliest, in the year 1408, and it displays in particular detail Hus’s teaching and its sources in this regard. Among these sources belong on the one hand the texts of Hus’s teacher Stanislav of Znojmo, on the other hand the texts of John Wyclif. It is the tracts of these two that allow one to reconstruct the doctrine of Hus’s standpoint. It is shown that Hus, like Stanislav and Wyclif, was a proponent of the dual creation of universals, that is by a pure act of God and by a pure potential in the sense of first matter. Hus addressed this quaestio in a theological context, or more exactly in the context of Christian faith, although his vocabulary preserves the semblance of philosophical language. Hus clearly sought, in this quaestio, to say that human reason is not capable of knowing universals, but that universals were revealed in scripture (Gen 1,21-25), and therefore every Christian must recognise their existence on the basis of faith.

Keywords: Jan Hus, John Wyclif, Stanislav of Znojmo, creation, ideas in God’s mind, first matter, universals

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020