Filosofický časopis

Lukáš Bielik: Prečo intuície (nie) sú evidenciou? Polemika s Mariánom Zouharom číslo 5/2015

Marián Zouhar v článku „Evidencia v analytickej filozofii“, ktorý vyšiel na stránkach tohto časopisu ((Filosofický časopis, 62, 2014, č. 3, s. 323-357), poukazuje na dôvody, ktoré spochybňujú status intuícií ako evidencie v (analytickej) filozofii. Vo svojom príspevku rozlišujem viaceré tézy, v ktorých prospech alebo neprospech M. Zouhar argumentuje. Keďže ide o navzájom neekvivalentné tvrdenia, je prirodzené, že argumentácia v ich prospech (neprospech) vyžaduje zapojenie navzájom odlišných predpokladov (premís). Snažím sa ukázať, že (či už explicitné alebo implicitné) predpoklady viacerých argumentov, o ktoré sa M. Zouhar opiera, sú samy problematické, prípadne si vyžadujú ďalšie vyjasnenie. Napokon poukazujem na fakt, že kritériá dostatočnej bohatosti, určitosti a transparentnosti, ktoré M. Zouhar na intuície kladie, nespĺňajú zrejme ani iné druhy dát, s ktorými sa ako s evidenciou vo filozofii a metodológii vedy štandardne pracuje.

Kľúčové slová: evidencia vo filozofii, explikácia, intuície ako evidencia, tézy argumentácie Mariána Zouhara, testovanie filozofických teórií

Why are intuitions (not) self-evident?

Marián Zouhar in his article “Evidencia v analytickej filozofii” (“Self-Evidence in Analytical Philosophy”), published in the pages of this journal (Filosofický časopis, 62, 2014, No. 3, p. 323-375), points to reasons why we might call into doubt the self-evident status of intuitions in (analytical) philosophy. In this contribution I distinguish between different theses that are the subject of M. Zouhar’s arguments. Since there are mutually non-equivalent claims at stake, it is only natural that arguments concerning them require the application of non-identical assumptions (premises). I attempt to show that (whether explicitly or implicitly) the assumptions of several arguments which M. Zouhar draws upon, are themselves problematic, or in certain cases require more clarification. Finally I point to the fact that the criteria of adequate richness, precision and transparency, which M. Zouhar applies to intuitions, are clearly not met by other kinds of givens which are standardly considered self-evident in philosophy and the methodology of science.

Keywords: evidence in philosophy, explication, intuitions as evidence, Marián Zouhar’s theses, testing of philosophical theories

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020