Filosofický časopis

Hynek Janoušek: Problém Husserlovy rané teorie významu číslo 5/2015

Studie se věnuje otázce, nakolik je Husserlova raná teorie významu jazykových výrazů udržitelná. Při té příležitosti představuje Husserlovu teorii významu jazykového výrazu z Logických zkoumání a upozorňuje na jistý její závažný problém, který plyne ze samotné logiky Husserlových předpokladů. Tímto problémem je otázka vyjádřitelnosti kvality intencionální podstaty aktu. Tato nauka o kvalitě je v jistém smyslu Husserlovou variantou obvyklejší nauky o propozičním postoji. Studie dokládá, že k vyjádření kvality (propozičního postoje) nestačí prostředky, které má Husserlova teorie k dispozici, a že jejich zohlednění by vedlo k výrazné proměně Husserlovy teorie. Zároveň je v textu argumentováno pro to, že odkaz na tyto prostředky je podstatnou složkou smyslu významové ideality významu jazykových výrazů užívaných v „osamělém duševním životě“.

Klíčová slova: Husserl, fenomenologie, význam, jazyk, propoziční postoje

The problem of Husserl’s early theory of meaning

The study raises the question of the sustainability of Husserl’s early theory of linguistic meaning. In order to answer it, the text presents Husserl’s theory of linguistic meaning as it is found in his Logical Investigations and discusses a serious problem which follows from Husserl’s own presuppositions. This problem involves the question of the expressibility of the quality of the intentional essence of the act –“quality” being Husserl’s term roughly corresponding to the later and more common concept of propositional attitude. The study argues for the lack of theoretical means sufficient for the expression of the quality as well as for the fact that the expressibility of the quality is presupposed in the meaning of the linguistic expressions used in the solitary life of the speaker.

Keywords: E. Husserl, phenomenology, meaning, language, propositional attitude

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020