Filosofický časopis

Michala Lysoňková: Autonomie „politického“ číslo 5/2015

Cílem předložené stati je kultivace Schmittova pojmu politična, a to za pomoci funkcionálně-systémového rámce, jenž byl formulován v německé sociologii a sociální filosofii. Prostřednictvím Luhmannovy systémové teorie a Habermasovy systemizující rekonstrukce Weberovy koncepce hodnotových sfér je rozpracován tzv. model intenzity, jejž konstituují dva pojmy: diferenciace a politizace. Zatímco systémová teorie Niklase Luhmanna má význam pro finální vymezení politična jako systému, Habermasova kantovská diferenciace kultury ukotvuje sémantiku politizace. Tato sémantika dále využívá úvahy o přerozdělování a uznání, a to s poukazem na „perspektivní dualismus“ Nancy Fraserové. Smyslem kultivace Schmittova pojmu politična je rozvinutí politična jako samostatného konceptu, který je alternativou vůči pojetím, jež politično soustřeďují v politicky aktivní či aktivizované občanské společnosti.

Klíčová slova: politično; Carl Schmitt; diferenciace; politizace; systém; systémová teorie; Niklas Luhmann; moderní stát

Autonomy of the political”

The aim of this article is to cultivate Schmitt’s concept of the political, employing a funcional-systematic framework which was formulated in German sociology and social philosophy. By way of Luhmann’s systems theory and Habermas‘ systemising reconstruction of Weber’s conception of spheres of value, a model of intensity is worked out, which is constituted by two concepts: differentiation and politicisation. Whereas the systems theory of Niklas Luhmann is significant for the final delineation of the political as a system, Habermas’s Kantian differentiation of culture grounds the semantics of politicisation. This semantics also exploits considerations about re-distribution and recognition, with particular attention on Nancy Fraser‘s “perspectival dualism”. The reason for cultivating Schmitt’s concept of the political is to develop the politi­cal as an independent concept which is an alternative to a conception that concentrates the political in politically active or activated civil society.

Keywords: the political, Carl Schmitt, differentiation, politicisation, system, systems theory, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, the modern state

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020