Filosofický časopis

Tereza Matějčková: Hledání transcendence a autenticity v sekulárním věku číslo 5/2014

Recenzní studie si klade za cíl kriticky představit přelomové dílo v oblasti bádání o sekularizaci – Sekulární věk Charlese Taylora. Studie poukazuje na provázanost s Taylorovým předešlým dílem Zdroje jáství, jež spočívá především na kontrapozici tzv. porózního Já a zapouzdřeného Já. Dále představuje Taylorovo pojetí sekularizace: Sekularizace není ústupem náboženství z veřejné sféry, ale širším společenským procesem, v jehož rámci se stává nemožným, aby si jeden světonázor nárokoval privilegované postavení. Studie se dále zaměřuje na Taylorovo odmítnutí moderny, jež je v podobě scientistického světonázoru a univerzalistické morálky pojata jako nadvláda výhradně lidských kategorií. V kontextu tohoto odmítnutí pojednává o Taylorově pokusu oslabit tuto „nadvládu lidského“ vztahem k transcendenci.

Klíčová slova: náboženství, sekularizace, transcendence, naplněn

The search for transcendence and authenticity in a secular age

This review-study aims to present a critical exposition of the ground-breaking work in the study of secularisation, Charles Taylor’s Secular Age. The study points to the links with Taylor’s preceding work, Sources of the Self, which consist above all in the contrast between the porous self and the buffered self. It also presents Taylor’s conception of secularisation: secularisation is not the retreat of religion from the public sphere, but the widening of the social process that makes it impossible for one world-view to make claim to a privileged status. The study also focuses on Taylor’s rejection of modernity which, in the shape of a scientistic world-view and a universalistic morality understood as the hegemony of exclusively-human categories. In the context of this rejection, the article discusses Taylor’s attempt to weaken the “hegemony of the human” by a relation to transcendence.

Keywords: religion, secularisation, transcendence, fulfilment

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020