Filosofický časopis

Stefanie Dach: Jazyk jako obraz: McGinnová a Sellars o Wittgensteinově „Traktátu“ číslo 5/2014

Studie se zabývá interpretací Traktátu a obrazové teorie raného Wittgensteina z pozice antimetafyzického čtení M. McGinnovéa z pozice W. Sellarse. Analyzuji interpretaci McGinnové a potíže, které jí způsobuje snaha o ne-minimalistický výklad Wittgensteinovy obrazové teorie.Výklad McGinnové poté stavím do kontrastu se Sellarsem, který na rozdíl od většiny ostatních interpretů čte Wittgensteinovu obrazovou teorii radikálně nominalisticky a neklade důraz na celkovou konzistenci Traktátu. Ukazuji, že jeho přístup umožňuje zachovat některé zajímavé vhledy McGinnové, přičemž se zároveň vyhýbá problémům jejího výkladu. Sellarsovo čtení by proto záměrům McGinnové mohlo posloužit lépe než její vlastní, ačkoliv vyžaduje, abychom se vzdali některých klíčových tezí Traktátu. Zároveň by nás mohlo vést k přehodnocení relevance Traktátu pro současné filosofické debaty.

Klíčová slova: Ludwig Wittgenstein, Wilfrid Sellars, Tractatus logico-philosophicus, jazykový idealismus, obrazová teorie, pravda

Language as a picture: McGinn and Sellars on Wittgenstein’s Tractatus

This study is concerned with interpretation of the Tractatus and the picture theory of the early-Wittgenstein from the perspective of the anti-metaphysical reading of M. McGinn and from the perspective of W. Sellars. I analyse McGinn’s interpretation and the difficulties which are caused for her in her attempt to provide a non-minimalistic interpretation of Wittgenstein’s picture theory. The interpretation of McGinn is then contrasted with Sellars who, unlike the majority of other interpreters, reads Wittgenstein’s picture theory in a radically nominalistic way, and places little emphasis on the overall consistency of the Tractatus. I show that his approach allows one to preserve some interesting insights provided by McGinn, while it also manages to avoid the problems that beset her interpretation. Sellars’ reading may therefore better serve McGinn’s aims than her own reading, although it demands that we give up some of the key theses of the Tractatus. At the same time it may also lead us to a re-evaluation of the relevance of the Tractatus for contemporary philosophical debates.

Keywords: Ludwig Wittgenstein, Wilfrid Sellars, Tractatus logico-philosophicus, linguistic idealism, the picture theory, truth

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020