Filosofický časopis

Martin Ritter: Patočkova fenomenologie jako první filosofie a přísná věda číslo 5/2014

Práce tematizuje otázku, zda a v jakém smyslu je Patočkova fenomenologii první filosofií a přísnou vědou. Činí tak se zřetelem k problému, jaký je vztah fenomenologie jako nauky o zjevování k epistemologii a k ontologii. Po rozboru koncepcí fenomenologie, s nimiž pracuje Patočkova disertace a habilitační spis o přirozeném světě, studie přechází k Patočkovu pozdnímu myšlení, zejména ke koncepci „asubjektivní fenomenologie“. Výklad rozlišuje různé fenomenologické přístupy, které se v projektu asubjektivní fenomenologie proplétají, a poukazuje na jejich slabiny; jako nosné pojetí fenomenologie posléze identifikuje koncepci, kterou předkládá Patočkův přednáškový cyklus Tělo, společenství, jazyk, svět.

Klíčová slova: Patočka, fenomenologie, epistemologie, ontologie, Heidegger, Husserl, Fink

Patočka’s phenomenology as first philosophy and strict science

The work tackles the question of whether, and in what sense, Patočka’s phenomeno­logy is first philosophy and strict science. It does this by considering the problem of the relationship of phenomenology, as a doctrine about appearing, to epistemology and to ontology. After an analysis of the conception of phenomenology which Patočka works with in his dissertation and habilitation on the natural world, the study moves on to Patočka’s late thinking, especially to the conception of an “asubjective pheno­me­nology”. The interpretation distinguishes various phenomenological appro­aches which are intertwined in the project of asubjective phenomenology, and it points to their weak points. Finally it identifies an acceptable conception of phenomenology in that which is presented in Patočka’s lecture cycle Tělo, společenství, jazyk, svět (Body, Community, Language, World).

Keyords: Patočka, phenomenology, epistemology, ontology, Heidegger, Husserl, Fink

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020