Filosofický časopis

Jan Palkoska: Účelové příčiny a kauzální působení z budoucnosti číslo 5/2014

Cílem studie je přezkoumat jistý argument proti účelové příčinnosti jako neredukovatelné metafyzické kategorii. Argument je založen na úvaze, podle níž má-li něco platit za příčinu, musí to nastávat (či existovat) v samotném okamžiku výkonu kauzální působnosti, přičemž však nic, co lze právem označit za účelovou příčinu, nemůže této podmínce vyhovět, přinejmenším pracuje-li se s koncepcemi kauzální působnosti, které jsou dnes obvykle přijímány, totiž s variantou humovského přístupu nebo s variantou realistického přístupu k příčinnosti. Ukazuji, že zastáncům účelové příčinnosti relevantního typu jsou otevřeny určité možnosti, jak uvedený útok odrazit, a to buď na bázi eternalistické ontologie časových dimenzí, nebo na bázi possibilistické ontologie.

Klíčová slova: příčinnost, účel, teleologie, eternalismus, possibilismus, událost, fakt

Final causes and causal influence from the future

My aim is to assess an argument against final causation being an irreducible metaphysical category. The argument in question is based upon the supposition that for anything to count as a cause, it must exist at the very moment of executing its causal action, which requirement can supposedly never be met by anything rightly pretending to be called a final cause. I argue that this argument is far from conclusive as there seem to be ways of blocking it – namely through adopting either a version of the eternalist ontology of temporal dimensions, or else a version of the possibilist ontology, each combined with either a version of  the “Humean” approach to analysis of causal relations, or else with a version of the realist approach to causation.

Keywords: causation, purpose, teleology, eternalism, possibilism, event, fact

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020