Filosofický časopis

Petr Glombíček: Pojem „common sense“ u Thomase Reida číslo 5/2014

Článek interpretuje užívání pojmu „common sense“ v textech Thomase Reida. Nejde primárně o výklad Reidovy epistmeologie nebo metafyziky ani o výklad původu Reidovy koncepce nebo jeho vlivu na další vývoj filosofie, nýbrž pouze o porozumění „common sense“ v rámci Reidova díla. Pojem sám bývá ovšem pokládán za nejasný a bývá směšován s tím, co Reid nazývá „principy common sense“. „Principy common sense“ vystupují jednak jako axiomy v modelu lidské mysli, který je cílem Reidova snažení, jednak se jich lze dovolávat jako měřítek – a to právě díky tomu, že jakožto axiomy přiměřeného modelu lidské mysli hrají skutečně roli pravidel našeho myšlení. Musíme je ovšem odlišit od široce sdílených předsudků. „Principem common sense“ je výrok, kterému každý zdravý dospělý věří vždy, když k němu přistupuje bez předsudků a rozumí mu. Od předsudku se liší tím, že je integrován do struktury různých jazyků, odolává explicitní kritice a jeho přijetí nevede k absurdním závěrům. Samotným termínem „common sense“ pak Reid chápe schopnost soudit v oblasti smyslově vnímatelného.

Klíčová slova: common sense, Thomas Reid, soudnost

The notion of “common sense” in Thomas Reid

The article interprets the not of “common sense” as presented in the works of Thomas Reid. The focus is not primarily on Reid’s epistemology or metaphysics or even on the history of the notion or its influence. Rather, the article is strictly concerned with Reid’s use of the term. The notion is considered vague by some interpreters and it is confused with the “principles of common sense”. The “principles of common sense” play the role of axioms in the model of the human mind that Reid is aiming at, and thanks to that they play the role of criteria since they are the rules of our thinking. We must only distinguish them from widely-shared prejudices. The “principles of common sense” are propositions believed by every healthy adult who understands the propositions in question, considering them without any prejudice. They are integrated into the structures of different languages, they hold up against explicit criticism, and the acceptance of these propositions does not have any absurd consequences. By the term “common sense”, on the other hand, Reid understands the faculty of judgment in the area of sensory experience.

Keywords: common sense, Thomas Reid, judgment

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020