Filosofický časopis

Vladislav Suvák: Prótagorovi bohovia I. číslo 5/2014

Prótagora zvyčajne spájame s výrokom homo-mensura, ktorý interpretujeme ako obhajobu relativizmu, subjektivizmu alebo skepticizmu. Podobne pristupujeme k čítaniu ďalších Prótagorových zlomkov, t. j. aj k zlomku 80 B 4 DK, ktorý sa týka bohov. Východiskom Prótagorovho myslenia však mohla byť téza, že logos je svojou povahou dvojznačný. Z hľadiska tejto tézy by sme výrok o bohoch mohli interpretovať ako antilogické skúmanie rôznych názorov na existenciu bohov a prejavy ich božskosti. Článok sa zaoberá interpretačnými možnosťami Prótagorovho nazerania na bohov. Alternatívne čítanie zlomku 80 B 4 DK v kontexte dobovej literatúry naznačuje, že Prótagoras nemusel formulovať skeptické výhrady voči poznateľnosti bohov, ale mohol sa pokúsiť o antropologické vymedzenie bohov, z ktorého vyplýva potreba určiť nové miesto pre človeka.

Kľúčové slová: Prótagoras, výrok homo-mensura, poznateľnosť bohov, antropologická teológia

Protagoras’ gods

Protagoras is usually connected with the homo-mensura thesis which is interpreted as a defence of relativism, subjectivism or scepticism. A similar approach is brought to our reading of other fragments by Protagoras, for example fragment 80 B 4 DK, which is concerned with the gods. The starting point for Protagoras’ thought, however, may be the thesis that logos has a dual character. From the point of view of this thesis, Protagoras’ statement about the gods may be interpreted as an anti-logical examination of various opinions on the existence of the gods and the manifestation of their deity. This paper deals with the interpretational possibilities of Protagoras’ view of the gods. An alternative reading of fragment 80 B 4 DK in the context of the literature of the time indicates that Protagoras may not have been formulating sceptical objections to the knowledge of the gods, but may instead have been attempting to delineate an anthropological approach to religion which would lead to the need for a new role for mankind.

Keywords: Protagoras, the homo-mensura thesis, knowledge of the gods, anthropological theology

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020