Filosofický časopis

Ladislav Kvasz: Thalétova matematika v zrkadle Galileovej fyziky číslo 5/2014

Cieľom predkladanej state je načrtnúť určitú metódu nepriamej rekonštrukcie procesu vzniku matematiky ako deduktívnej disciplíny v starovekom Grécku. Túto metódu vyskúšame na rekonštrukcii Thalétovej matematiky, ale hlavným cieľom, kvôli ktorému túto metódu rozpracúvame, je dielo Pythagora. Proces vzniku matematiky považujeme za proces konštitúcie nového jazyka, v rámci ktorého je možné viesť deduktívne dôkazy. Preto metódu nepriamej rekonštrukcie vzniku matematiky založíme na teoretických výsledkoch obsiahnutých v knihe L. Kvasza Vedecká revolúcia ako lingvistická udalosť (Praha, Filosofia 2013).

Kľúčové slová: zrod matematiky, Thalés, antická geometria, idealizácia

Thales’ mathematics in the mirror of Galileo’s physics

The aim of this article is to sketch a certain method of indirect reconstruction of the process by which mathematics as a deductive discipline emerged in ancienct Greece. We try out this method in a reconstruction of Thales’ mathematics, but the main aim for which this method has been developed is the work of Pythagoras. We consider the process of the emergence of mathematics as a process of the constitution of a new language in the framework of which one can carry out deductive proofs. Therefore we base the method of indirect reconstruction of the emergence of mathematics on the theoretical findings in the book L. Kvasz: Vedecká revolúcia ako lingvistická udalosť (The Scientific Revolution as a Linguistic Event, Prague, Filosofia 2013).

Keywords: the birth of mathematics, Thales, ancient geometry, idealization

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020