Filosofický časopis

Andrej Démuth: Terapeutický potenciál filozofie (Dôvody opätovného záujmu) číslo 5/2013

V predkladanej štúdii sme sa zamerali na dôvody tematizovania terapeutického potenciálu filozofie v súčasnom období. Ako jednu z kľúčových príčin opätovného narastania záujmu o terapeutické ponímanie filozofie chápeme najmä príležitosti vyplývajúce z rozvoja interdisciplinarity a neustáleho zbližovania sa filozofie s niektorými terapeutickými prístupmi. No rovnako i vystavenie filozofie socio-ekonomickému a utilitárnemu tlaku spoločnosti a problematizovanie úlohy a opodstatnenia filozofie v kontexte ostatných vedeckých činností. V štúdii sa snažíme poukázať na niektoré terapeutické aspekty filozofie a filozofovania (ako sú upokojujúca funkcia poznania, upokojujúci aspekt starania sa a zdieľania problému s inými, spolu s potrebou praktického aplikovania poznatkov a praktického aspektu múdrosti), ktoré predurčujú filozofiu k rozvíjaniu vlastného terapeutického potenciálu.

Klúčové slová: Terapia, interdisciplinarita, prax, poradenstvo

The therapeutical potential of philosophy

In this study we concentrate on the reasons for the focus on the therapeutical potential of philosophy in the current period. Among the key causes of the renewed and growing interest in the therapeutical perception of philosophy we give special weight to opportunities stemming from the development of interdisciplinarity and the ever-closer relations of philosophy with certain therapeutical approaches, as well as the confrontation of philosophy with socio-economic and utilitarian pressures in society and the problematising of the task and justification of philosophy in the context of other scientific enterprises. In the study we attempt to indicate some therapeutical aspects of philosophy and philosophising (such as the satisfying function of knowledge, the satisfying aspect of caring about and sharing problems with others, together with the need for the practical application of the findings and the practical aspect of wisdom), which predispose philosophy to the development of its therapeutical potential of philosophy as therapy by thought.

Keywords:  Therapy, Interdisciplinarity, Practice, Counselling

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020