Filosofický časopis

Ladislav Koreň: Istoty a skeptický problém číslo 5/2013

Cieľom článku je systematicky rozvinúť dialektiku a potenciál špecifického filozofického prístupu k problému epistemologického skepticizmu: Wittgensteinove úvahy o funkcii fundamentálnych istôt v našich epistemických praktikách. Začnem exkurzom do problematiky skeptických argumentov a priblížim protiskeptickú stratégiu G. E. Moora, ktorá ovplyvnila Wittgensteinove úvahy v O istote. Následne predložím rekonštrukciu wittgensteinovského prístupu, ktorú favorizujem. Nakoniec budem z tejto pozície argumentovať, že hoci je isté zrno pravdy v skepticizme, predstava neobmedzene iterovanej pochybnosti a požadovania dôvodov (motivujúca pyrrhónsky typ skepse) i predstava hyperbolickej pochybnosti (motivujúca karteziánsky typ skepse) sú filozofickými ilúziami z pohľadu pravidiel a štandardov nášho diskurzívneho operovania – voči ktorým skeptik neponúka žiadnu mandatórnu alternatívu.

Kľúčové  slová: istota; poznanie; skepticizmus; Wittgenstein

Certainties and the sceptical problem

The aim of the article is to develop the dialectics and potential of a specific philosophical approach to the problem of epistemological scepticism: Wittgenstein’s ideas about the function of fundamental certainties in our epistemic practices. I begin with an excursion into the problematic of sceptical arguments and explain G. E. Moore’s anti-sceptical strategy, which influenced Wittgenstein’s thoughts in On Certainty. I then offer a reconstruction of the Wittgensteinian approach that I favour. On this basis I argue that although there is a grain of truth in scepticism, the idea of an indefinitely-iterated doubt and request for reasons (driving the Pyrrhonian-style of scepticism), as well as the idea of a hyperbolic doubt (driving Cartesian-style scepticism), are philosophical illusions from the perspective of the rules and standards of our epistemic operating – the would-be sceptic offers us no compelling alternative.

Keywords: certainty, knowledge, scepticism, Wittgenstein

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020