Filosofický časopis

Jindřich Karásek: Metoda jako sebevztah pojmu číslo 5/2013

Práce se snaží přispět k analýze struktury a statusu Hegelovy dialektické metody. Autor ve shodě s jinými komentátory (Cramer, Düssing, Henrich, Horstmann) zastává interpretaci Hegelovy logiky jako teorie subjektivity sui generis. V kritickém navázání na článek H. F. Fuldy se autor pokouší ukázat, že Hegelovo používání termínu „čisté myšlenkové určení“ (a termínů podobných) a jeho mentalistická interpretace neimplikují psychologizaci Hegelovy logiky.

Klíčová slova: dialektika, subjektivita, pojem

Method as a self-reference of concept

The work is a contribution to the understanding of the structure and status of Hegel’s dialectic methods. In accordance with other commentators (Cramer, Düssing, Henrich, Horstmann), the author propounds the interpretation of Hegel’s logic as a theory of subjectivity sui generis. In a critical response to an article by H. F. Fulda, the author attempts to demonstrate that Hegel’s use of the term “pure determination of thought” (and similar terms) and their mentalistic interpretation do not imply a psychologisation of Hegel’s logic.

Keywords: Dialectic, subjectivity, concept

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020