Filosofický časopis

Roman Kanda: Ivan Sviták a pražské jaro 1968 číslo 4/2018

Autor studie se zabývá politickým myšlením českého marxistického filosofa Ivana Svitáka (1925–1994), jeho reflexí událostí pražského jara 1968. Sviták kritizuje tehdejší komunistickou reformní politiku (demokratizaci) jako imanentně rozporný proces, předem neúspěšný pokus o sloučení neslučitelného. Sviták přitom chápe revizionismus jako modifikaci stalinistické ideologie, která svou kritikou nepostihuje podstatu komunistického vládnutí („byrokratické diktatury“). Svitákova kritika komunistického reformismu je vedena ze sociálně revoluční pozice. Filosofovy úvahy věnované avantgardě a filosofické antropologii osvětlují jeho pojetí socialistické revoluce jako cesty vedoucí k nastolení socialistické demokracie.

Klíčová slova: politické myšlení, marxismus, pražské jaro, poststalinismus, avantgarda, filosofická antropologie

Ivan Sviták and the 1968 Prague Spring

The author considers the political thinking of the Czech Marxist philosopher Ivan Sviták (1925–1994), and his reflexion on the events of the Prague Spring of 1968. Sviták criticises the communist reform policy of the time (democratisation) as an immanently contradictory process – an attempt, doomed from the start, to reconcile the inreconcilable. In the course of his reflection, Sviták understands revisionism as a modification of Stalinist ideology which, in its critique, does not grasp the fundamentals of communist government (“bureaucratic dictatorship”). Sviták’s critical view of communist reformism is conducted from a socially revolutionary standpoint. Philosophical reflections on the avant-garde and on philosophical anthropology
illuminate his conception of socialist revolution as the path to the establishment of socialist democracy.
 
Keywords:political thinking, Marxism, Prague Spring, post-Stalinism, avant-garde, philosophical anthropology
Filosofický časopis © 2020