Filosofický časopis

Ivan Koniar: Čo nebolo povedané o revizionistickej kritike číslo 4/2018

Tento článok skúma argumentáciu Josefa Veleka v kontexte sporu medzi „tradicionalistami“ a „revizionistami“. Velek ako zástanca tradičného prístupu tvrdí, že revizionisti spochybňujú právo na obranu štátov a odmietajú tézu o logickej nezávislosti princípov ius ad bellumius in bello, čo vedie k závažným dôsledkom. Predovšetkým k spochybneniu morálnej rovnosti bojujúcich a imunity nebojujúcich, ako aj k tomu, že revizionisti následne nedokážu formulovať prakticky aplikovateľné princípy ius in bello. Ja tvrdím, že revizionistický prístup dokáže zdôvodniť použitie vojenskej sily pre obranu štátu a že revizionisti poskytujú presvedčivé dôvody pre spochybnenie tézy o logickej nezávislosti princípov ius ad bellumius in bello. Revizionisti odmietajú predpoklad, že zabitie vo vojne sa riadi osobitými morálnymi princípmi, a ponúkajú alternatívny spôsob uvažovania o povahe teórie spravodlivej vojny.

Kľúčové slová: teória spravodlivej vojny, tradicionalisti, revizionisti, kolektivizmus, reduktívny individualizmus, morálna rovnosť bojujúcich, imunita nebojujúcich

What Has Not Been Said about the Revisionist Critique

This article examines Josef Velek’s arguments concerning the controversy between “traditionalists” and “revisionists”. Velek, as a representative of the traditional approach, argues that revisionists call into question the right of national self-defence and reject the thesis of the logical independence of the principles of ius ad bellum and ius in bello, leading to serious consequences. These are, above all, the calling into question the moral equality of combatants, and the immunity of non-combatants. In addition, the revisionists, as a consequence, are deemed unable to formulate practically applicable principles of ius in bello. I hold that the revisionist approach can justify the use of armed force in national self-defence, and that revisionists provide convincing reasons for questioning the thesis that the principles of ius ad bellum and ius in bello are mutually independent. Revisionists reject the traditionalist assumption that killing in war is governed by distinct moral principles, and they offer an alternative way of considering the nature of the just war theory.
 

Keywords: just war theory, traditionalists, revisionists, collectivism, reductive individualism, moral equality of combatants, immunity of non-combatants

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020