Filosofický časopis

Sylvie Bláhová – Pavel Dufek: Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (2. část) číslo 4/2018

V textu rozděleném na dvě části nastolujeme otázku individuální identity a jejího místa – či spíše opomíjení – v současných diskusích o kosmopolitní extenzi liberalismu jakožto dominantní politické teorie. V první části jsme ukázali, že při konzistentním důrazu na komplementaritu „vnitřní“ a „vnější“ identity člověka, která je liberalismu vlastní od samotných jeho počátků, se jako nezbytný vyjevuje jednoznačně určený veřejný rámec, který srozumitelně fixuje a vynucuje liberální principy a hodnoty. Tímto rámcem vždy byla liberalismu politická obec a v prvé řadě pak moderní stát, v němž teprve může být liberální identita realizována. V této druhé části článku se podrobněji věnujeme problému, před nímž v důsledku výše konstatovaných faktů nyní stojí kosmopolitní liberalismus – totiž nutnosti propojit otázku identity s institucionálním rozvrhem zajišťujícím veřejný rámec jejího formování. Dovozujeme, že snaha o řešení tohoto problému staví liberály před dilema: Buď je třeba plédovat za ustavení globální politické autority („světového státu“), nebo je nutné vzdát se víry, že základní liberální principy a hodnoty lze realizovat v globálním měřítku. Ukazujeme zároveň, že vzhledem k povaze a ambicím kosmopolitního projektu se nelze spoléhat ani na příslib plurálních identit, ani na polycentričnosti práva. V závěru pak klademe otázku po ceně za realizaci kosmopolitních liberálních ideálů.

Klíčová slova: identita, liberalismus, kosmopolitismus, politická obec, plurální identity, polycentrické právo, světový stát

 

Identity in Liberal Political Theory and the Dilemma of Cosmopolitanism (Part 2)

This two-part text addresses the question of individual identity and its place – or rather its omission – in contemporary discussions of the cosmopolitan extension of liberalism as the dominant political theory. In the first part we showed that when systematic notice is taken of the complementarity of “inner” and “outer” identity – an integral part of liberalism from its very beginnings – then the public framework, which transparently establishes and enforces liberal principles and values, clearly stands out as indispensable. This framework was always, for liberalism, the political community and then, above all, the modern state, in which only now liberal identity can be realised. In the second part of the article, we look more closely at a problem which is facing cosmopolitan liberalism on account of the aforementioned facts: that is, the need to join the question of identity with an institutional programme guaranteeing the public framework for its formation. It is argued that the attempt to solve this problem presents liberals with a dilemma: either it is necessary to appeal for the institution of a global political authority (a “world state”), or it is necessary to let go of the belief that the basic liberal principles and values can be realised at the global level. It is also shown that, in view of the character and ambitions of the cosmopolitan project, one cannot rely on the promise of plural identities or on the multiple polarity of law. In conclusion, we then pose the question of the price of realising cosmopolitan liberal ideals.

Keywords: identity, liberalism, cosmopolitanism, political community, plural identity, multiple polarity of law, world state

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020