Filosofický časopis

Juraj Dragašek: Úloha filozofie v živote a diele Jana Husa číslo 3/2020

Predložená štúdia sa zaoberá úlohou a miestom filozofie v myslení českého reformátora Jana Husa. Prvá časť príspevku je zameraná na identifikáciu niektorých základných filozofických pozícií, ktoré Hus absorboval počas štúdia na artistickej fakulte Pražskej univerzity a ktoré sú badateľné najmä v jeho akademických spisoch. Autor poukazuje aj na dôsledky týchto filozofických východísk, ktoré však Hus len málo reflektoval. Druhá časť príspevku predstavuje polemiku s interpretáciou významného českého teológa Zdeňka Trtíka vo veci postavenia aristotelovskej filozofie v myslení Jana Husa, najmä v jeho ekleziológii. Tretia časť textu pojednáva o postavení filozofie v Husovom diele, pričom je pozornosť sústredená najmä na relevantné spisy. Cieľom príspevku je poukázať na to, že filozofickým problémom Hus nevenoval veľkú pozornosť a prijaté filozofické východiská sa niekedy dostávali do kontradikcie s jeho reformnou snahou a kazateľskou činnosťou. 

Kľúčové slová:
Jan Hus, filozofia, aristotelizmus, predestinácia, filozofický boh

The Role of Philosophy in the Life and Work of Jan Hus 

This study deals with the role and place of philosophy in the thought of the Czech reformer Jan Hus. The first part of the article seeks to identify some of the basic philosophical positions that Hus absorbed when studying at the Faculty of Arts of Prague University, and which are discernible, particularly in his academic writings. At the same time, attention is given to the consequences of those philosophical perspectives: these, however, are not reflected in Hus’ work. The second part of the article presents a polemic with an interpretation of the important Czech theologian, Zdeněk Trtík, on the question of the status of Aristotelian philosophy in the thought of Hus, especially in his ecclesiology. The third part of the text treats of the status of philosophy in the work of Hus in several of the different parts of his work. The aim of the article is to show that Hus did not devote any great attention to philosophical problems and that accepted philosophical positions sometimes came into contradiction with his reforming endeavour and his preaching activity. 
 
Keywords: Jan Hus, philosophy, Aristotelianism, predestination, philosophical God

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2021