Filosofický časopis

Matej Drobňák: Hranice významu a zdieľania jazyka číslo 3/2020

Tento článok zdôrazňuje vplyv verejnej povahy významu na Quinov pohľad na zdieľané jazyky. Podľa Quina nie je verejne dostupná behaviorálna evidencia dostatočná na úplné určenie významu. Ak je to tak, potom je pojem zdieľaného jazyka problematický, pretože neexistujú jasné kritériá na rozhodnutie, či dvaja hovorcovia pripisujú rovnaké významy tým istým výrazom. Cieľom tohto článku je ukázať, že Quine si bol vedomý tohto dôsledku a z tohto dôvodu a) považuje pojem idiolektov za fundamentálnejší ako pojem spoločného jazyka a b) uprednostňuje pojem plynulej komunikácie pred jeho alternatívami, k akým patrí napríklad úspešná komunikácia, ktorá predpokladá zdieľané významy. 

Kľúčové slová:
W. V. O. Quine, zdieľaný jazyk, verejná povaha významu, idiolekty, neurčitosť významu

The Boundaries of Meaning and Language Sharing 

This paper highlights the influence of the publicity of meaning on Quine’s view on shared languages. According to Quine, publicly available behavioural evidence is not sufficient to fully determine meaning. If this is so, then the notion of shared language is problematic because there are no clear criteria for deciding whether two speakers ascribe the same meanings to the same expressions. The aim of this paper is to show that Quine was aware of this consequence and because of it: a) takes the notion of idiolects to be more fundamental than the notion of shared language; and b) prefers the notion of smooth communication to its alternatives, such as successful communication, that presuppose shared meanings.
 
Keywords: W. V. O. Quine, shared language, publicity of meaning, idiolects, indeterminacy of meaning

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2021