Filosofický časopis

Petr Koťátko: Myslet a mluvit „jako by“ číslo 3/2020

V první části stati se zaměříme na rozdíl mezi modem jako by jako významným parametrem, který filosofická analýza odhaluje ve struktuře myšlenkových postojů či aktů, a modem jako by jako útočištěm, do nějž se filosofický systém uchyluje v krizových situacích: v situacích, kdy si chod systému vynucuje tahy, které jsou podle jeho vlastních kritérií nepřípustné. Toto přepínání do modu jako by, jeho důvody a jeho neúčinnost (jako východiska z krize) budeme sledovat v Kantově transcendentální dialektice. Krátce poukážeme na analogické problémy v teoriích prominentních analytických filosofů 20. století, které vybízejí ke stejně přímočarému (a stejně iluzornímu) řešení. V další kapitole povedeme paralelu mezi touto funkcí modu jako by na půdě teoretických systémů a jednou z rolí modu jako by v reálném životě: jako by v ní plní funkci média, v němž se má překlenout rozpor mezi skutečným a žádoucím stavem věcí. Na závěr vymezíme roli a dosah modu jako by ve fungování narativní fikce. I tato sféra, jak uvidíme, otevírá prostor  pro fundamentální rozpory stejného druhu, jaké nás zajímaly v první části stati. Co se podstatně liší, jsou jejich důsledky na půdě teorie (kde mají destruktivní dopad a volají po „řešení“ v modu jako by) a na půdě narativní fikce (kde mohou působit jako produktivní princip). 

Klíčová slova:
modus jako by, transcendentální ideje, antinomie, narativní fikce


Thinking and Speaking „As If“

The paper starts with the distinction between (i) the as if mode as a parameter identified by philosophical analysis in the structure of thought acts and (ii) the as if mode as a refuge that a philosophical system resorts to in order to avoid consequences of its intrinsic contradictions. Examples of (i) are found in Kant’s ethics and aesthetics, while a prominent example of (ii) is discovered in Kant’s transcendental dialectics. A parallel is then drawn with well-known  theories of 20th century analytical philosophy, where the as if mode could serve as an equally straightforward (and equally illusory) solution of analogical problems: problems caused by the fact that the theory requires and at the same time prohibits certain moves. In the second part, this function of the as if mode within  philosophical systems is compared with everyday life situations, where the as if mode serves as a medium in which the distance between the actual and desirable states of affairs can be overbridged. The third part focuses on the role of the as if mode in narrative fiction. Even this sphere provides space for fundamental contradictions of the kind discussed in the first part. What is essentially different are their destructive consequences within theoretical systems  (calling for „solutions“ in the as if mode) and their positive potential within narrative fiction where they can play a constructive role. 
 
Keywords: the as if mode, transcendental ideas, antinomies, narrative fiction

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2021