Filosofický časopis

Ivo Jirásek: O potřebě kritického čtení a hlubokého myšlení: umění polemického sporu číslo 2/2019

Příspěvek odmítá diskusní studii zaměřující se na kritiku argumentace týkající se tematiky dopingu. Z porovnání publikované polemiky a původní monografie, která se stala jejím zdrojem, vyplývají tyto neadekvátní postupy Vratislava Moudra: 1. neodlišuje postačujícím způsobem ideové rozhraní mezi dvěma texty a závěry vyvozuje z premis, které nadbytečně vkládá do textů, v nichž se kritizované významy nenalézají; 2. filosofickou argumentaci zaměňuje za legalitu, když etické tázání nahrazuje komisionálním soupisem vybraných látek; 3. nedodržuje dostatečnou distanci mezi empirickou realitou a ideovým přístupem k ní, z čehož pak plyne jeho neadekvátní stanovování „jediného správného řešení“; 4. nedrží pevnou logickou strukturu mezi argumenty a kontraargumenty a po rekapitulaci kritického názoru dochází k závěrům, které jsou však výslovně uvedeny v jím kritizovaném textu. Na základě shromážděných poukazů k publikované kritice se domnívám, že Vratislav Moudr neodvedl poctivou a kvalitní práci a je potřeba jeho diskusní studii doplnit alternativním porozuměním diskutovaného tématu. 

Klíčová slova: doping, etika, filosofická argumentace

On the Need for Critical Reading and Deep Thought: The Art of Polemical Dispute

The article rejects a discussion study that criticises argumentation concernng the theme of doping. A comparison of the published polemic and the original monograph, which was its target, reveals the following inadequacies in Vratislav Moudr’s approach: 1. he does not discern in a satisfactory way the distinctive ideas in the two texts and he draws conclusions from premises which he unnecessarily introduces into the texts, where the criticised ideas are not to be found; 2. he confuses legality with philosophical arguments when he turns from ethical inquiry to the official registration of selected substances; 3. he does not maintain sufficient distance between empirical reality and the approach of ideas to that reality, something that leads him to an inadequate stipulation of “one correct approach”; 4. he does not observe the canons of logic when distinguishing arguments and counter-arguments, and after a recapitulation of his critical opinion, he offers the very conclusions which are actually explicitly contained in the criticized text. On the basis of a large number of references to the published critique, I argue that Vratislav Moudr has not undertaken work of quality and integrity, and it is necessary to supplement his discussion study with an alternative understanding of the theme under discussion. 

Keywords: Doping, ethics, philosophical argumentation

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020