Filosofický časopis

Roman Rakowski: Postmodernismus jako nekonečná rozmanitost číslo 2/2019

Předložená recenzní studie analyzuje český překlad díla Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu amerického filosofa a kulturního kritika Fredrica Jamesona. Primárním cílem je zasadit toto dílo do širšího kontextu teoretického vývoje samotného autora. V první části je analyzována Jamesonova metodologie, kterou označuje pojmem dialektický kriticismus. Následně je analyzován text Politické nevědomí. Jameson zde interpretuje umění jako symbolický akt, a z tohoto důvodu se zaměřuje zejména na kontext, z něhož umělecké dílo (kulturní artefakt) vzešlo (tzv. historizování). Následně je analyzován postmodernismus jako pozdní kapitalismus, který se vyznačuje ztrátou historicity, schizofrenií a fragmentovanou společností. V postmodernismu došlo k určité změně povahy kulturního artefaktu: nelze jej jako symbolický akt dále interpretovat, poněvadž je složité v něm dohledat dobový kontext. Tyto postmoderní symptomy pak vedou k naturalizování pozdního kapitalismu, jako jediného životaschopného systému.

Keywords: Fredric Jameson, postmodernismus, dialektický kriticismus, kulturní artefakt

Postmodernism as Infinite Diversity 

This review study analyses the Czech translation (Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu) of the work Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, by the American philosopher and cultural critic Fredric Jameson, with the aim of placing this work into the wider context of the theoretical development of the author. In the first part, Jameson’s methodology, which he terms ‘dialectical criticism’, is analysed. Next, the text The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act is subjected to analysis. Jameson here interprets art as a symbolic act and, for this reason, he directs his attention, above all, to the context in which the artistic work (cultural artefact) emerged (his so-called historicism). Postmodernism is analysed as late-capitalism, which is characterised by a loss of historicity, schizophrenia and a fragmented society. In postmodernism a certain change in the cultural artefact has come about: it can now no longer be interpreted as a symbolic act because one can hardly discern in it any temporal context. These postmodern symptoms then lead to the naturalisation of late capitalism as the only viable system.

Keywords: Fredric Jameson, postmodernism, dialectical criticism, cultural artefact

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020