Filosofický časopis

Martin Vašek, Andrea Javorská: Vattimovo nihilistické odkrytie a prevzatie kresťanstva číslo 2/2019

Vattimovo myslenie vychádza z kresťanstva, Nietzscheho a Heideggerovej filozofie. Domnieva sa, že odkrytie/objavenie (Aufdeckung, discovery) zväzku medzi dejinami kresťanského zjavenia a dejinami nihilizmu neznamená nič viac a nič menej ako potvrdenie platnosti Heideggerovej reči o metafyzike a jej konci. Aktívny nihilizmus chápe ako schopnosť žiť vo svete, v ktorom už niet základov ani v rovine metafyzickej, ani v rovine politických autorít. Príspevok sleduje, ako Vattimo odkrýva, interpretuje a preberá kresťanské idey do vlastného myslenia. Taktiež poukazuje na tri problematické miesta a limity jeho koncepcie – na jednostrannú, filozofiou podmienenú interpretáciu kresťanského posolstva, na odmietnutie idey spásy a na problematické chápanie a privilegovanie kresťanskej lásky. Zohľadnená je aj kritická reflexia jeho myslenia u českého filozofa O. A. Fundu.

Kľúčové slová:  Gianni Vattimo, Otakar A. Funda, „slabé myslenie“, nihilizmus, kresťanstvo, metafyzika, kenosis

Vattimo’s Nihilistic Discovery and Adoption of Christianity

Vattimo’s thought takes as its point of departure Christianity, and Nietzsche’s and Heidegger’s philosophy. He argues that the discovery (Aufdeckung) of the bond between the history of Christian revelation and the history of nihilism means nothing less than confirmation of the soundness of Heidegger’s discourse on metaphysics and its close. He understands active nihilism as the ability to live in a world in which there are no longer any foundations, either at the metaphysical level or at the level of political authority. The article traces how Vattimo discovers, interprets and takes over Christian ideas for his own thinking. Three problematic places and limits are pointed to in his conceptual approach – the onesided, philosophically-conditioned, interpretation of the Christian message; the rejection of the idea of salvation; and the problematic understanding and privileging of Christian love. Attention is also given to critical reflection of his thought in the work of the Czech philosopher O. A. Funda.

Keywords: Gianni Vattimo, Otakar A. Funda, “weak thought”, nihilism, Christianity, metaphysics, kenosis

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020