Filosofický časopis

Lukáš Hadwiger Zámečník, Ondřej Vrabeľ: Počátky vědecké filosofie v USA: Nový realismus číslo 2/2019

Cílem příspěvku je představit filosofickou koncepci hnutí nového realismu, které se formovalo na počátku 20. století ve Spojených státech. Bylo reakcí na myšlenky idealistického konsensu, jehož čelním představitelem byl Josiah Royce. Dále pak autoři stati chtějí rekonstruovat základní argumentační postup programu reformy filosofie, který nový realismus navrhl, a podrobit kritickému zkoumání epistemologickou koncepci přímého realismu. Noví realisté ve svých názorech významně vycházejí z díla Bertranda Russella, díky čemuž se rýsují určité paralely například s programem Vídeňského kruhu, nebo s myšlenkami anticipujícími filosofii vědy. V neposlední řadě je cílem autorů obhájit tezi, že nový realismus není ucelenou filosofickou koncepcí, ale sumou přístupů jednotlivých novorealistických myslitelů. I přesto se však některé názory nových realistů ukazují stále jako aktuální a inspirativní zdroj dalších filosofických zkoumání.

Klíčová slova: nový realismus, idealistický konsensus, Josiah Royce, Bertrand Russell, analytická metoda, vědecká filosofie, přímý realismus, epistemologický prezentacionalismus, metafyzický pluralismus


The Beginnings of Scientific Philosophy in the USA: New Realism

This article aims to present the philosophical conception of the New Realism movement which formed at the beginning of the twentieth century in the United States in reaction to the thinking of the idealist consensus, whose foremost representative was Josiah Royce. It also aims to reconstruct the basic procedure of argumentation of the programme of reform of philosophy proposed by the New Realism, and to subject to critical scrutiny the epistemological conception of direct realism. The New Realists were significantly influenced in their opinions by the work of Bertrand Russell, something which explains certain visible parallels with the programme of the Vienna Circle and with thinking that anticipates the philosophy of science. Last but not least, we aim to argue in favour of the view that New Realism is not a comprehensive philosophical conception, but rather the sum of the approaches found in the different New Realist thinkers. Despite this, however, some views of the New Realists are shown to be a still relevant and inspiring source for further philosophical investigation. 

Keywords: New Realism, idealist consensus, Josiah Royce, Bertrand Russell, analytical method, scientific philosophy, direct realism, epistemological present­ialism, metaphysical pluralism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020