Filosofický časopis

Jan Palkoska: Vrozenost a vrozené ideje u Descarta číslo 2/2019

Cílem studie je podat původní odpověď na důležitou a kontroverzní otázku: Co Descartes míní výrazem „vrozená idea“ a jaký rozsah podle něj třída vrozených idejí má? Tento hlavní cíl je provázen ambicí vysvětlit a případně i odstranit tenze nebo dokonce rozpory, které se zdají generovat Descartova na první pohled těžko slučitelná vyjádření k daným otázkám v různých textech. Své vlastní stanovisko vypracovávám postupně na pozadí vykázání a odmítnutí toho, co považuji za chybné či zavádějící interpretace rozličných aspektů Descartových vyjádření ohledně vrozených idejí. Rozhodující roli v mém řešení hraje rozlišení mezi implicitní a explicitní aprehenzí poznávaného obsahu a na něm stojící odlišení tří typů potencialit, které jsou v Descartově koncepci vrozenosti při díle – čiré receptivity mysli, dále dispozice mysli být aktuálně modifikována určitými specifickými aprehenzemi, a konečně potenciální explicitní přítomnosti idejí jakožto aktualizací uvedené dispozice pro danou mysl.

Klíčová slova: René Descartes, idea, vrozenost, vrozená idea


Innatism and Innate Ideas in Descartes

The aim of this study is provide an original answer to the important and controversial question of what Descartes means by the expression “innate idea” and of what he takes the extent of such ideas to be. This main aim is joined with the goal of explaining and, where possible, eliminating the tensions, or even contradictions, which seem to be generated by Descartes’ (at first sight) less than compatible claims on the given questions in different texts. My own standpoint emerges from my progressive demon­stration and rejection of that which I consider to be mistaken or misleading interpretations of different aspects of Descartes’ claims about innate ideas. A decisive part in all this is played by the distinction between the implicit and explicit apprehension of the content known and a distinction between three types of potentiality on the basis of this apprehension – pure receptivity of the mind; dispositions of the mind to be actually modified by certain specific apprehensions; and finally the potential explicit presences of ideas as the realisations of the disposition in question for the given mind.

Keywords: René Descartes, idea, innateness, innate idea

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020