Filosofický časopis

Jan Bierhanzl: Ontologie a ideologie ženství číslo 2/2018

Pojem ženství hraje zásadní úlohu v Levinasově pojetí sociality napříč celým jeho dílem. Navzdory různým variacím, jakým se tomuto pojmu v Levinasově ontologii a etice dostává, se spolu s některými feministickými interpretkami pokusíme ukázat, že v pozadí tohoto vývoje lze spatřit jistý ideologický obsah, který zůstává v zásadě neměnný a který není v žádném z autorových textů filosoficky uspokojivě zpochybněn. Napětí mezi ideologickým a ontologickým obsahem pojmu ženství nám konečně bude východiskem pro otázku po možném filosofickém překonání onoho ideologického obsahu, a to v rámci Levinasova myšlení jako celku. 

Klíčová slova: Emmanuel Levinas, socialita, ženství, ideologie, ontologie, etika, feminismus

The Ontology and Ideology of Femininity

The concept of femininity plays a foundational role in Levinas’ conception of sociality throughout his work. Despite the various different forms that this concept assumes in Levinas’ ontology and ethics, we attempt to show, in agreement with several feminist interpreters, that in the background to this development one can perceive a certain ideological content which is fundamentally unchanging and which is not called into question, in a philosophically satisfactory way, in any of the author’s texts. The tension between the ideological and ontological content of the concept of femininity will ultimately be the key to a possible philosophical overcoming of this ideological content when Levinas’ thought is treated as a whole.

Keywords: Emmanuel Levinas, sociality, femininity, ideology, ontology, ethics, feminism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020