Filosofický časopis

Anton Vydra: Norma a normálne číslo 2/2018

Text sa zameriava na porovnanie konceptov normy a normálneho u Georgesa Canguilhema s dvojicou školských (Schulbegriff) a svetských pojmov (Weltbegriff) u Immanuela Kanta, a to na pozadí problematiky sociality a utvárania spoločenských štruktúr. Kantovo rozlíšenie opisuje dva spôsoby, akými sa uberá filozofické myslenie: buď je logickým, no zato mechanickým, až otrockým uplatňovaním vopred daných pravidiel, alebo je od nich slobodné a samo vedie k zákonodarstvu a určovaniu nových, efektívnejších pravidiel, ktoré vedú k dosahovaniu konečného cieľa ľudského a spoločenského života, ktorým je všeobecné dobro. Canguilhem v podobnom duchu navrhuje rozlišovať medzi unifikáciou či štandardizáciou noriem, ktoré sa kladú na jednotlivca zvonka, a utváraním individuálnych noriem, ktoré bývajú neraz priestupkom voči už zavedeným normám a štandardom.

Kľúčové slová: Georges Canguilhem, Immanuel Kant, norma, normálne, unifikácia, štandardizácia

Norm and Normally

This article aims to compare the concepts of a norm and the normal in the work of Georges Canguilhem with the duality of scholarly (Schulbegriff) and worldly concepts (Weltbegriff) in the work of Immanuel Kant, against the background of the problematic of sociality and the creation of social structures. Kant’s distinction describes two ways in which philosophical thinking proceeds: either there is a logical, even mechanical or slavish, application of pre-given rules, or thinking is free of such rules and does itself lead to the legislation and determination of new, more effective rules for the attainment of the finite goal of human and social life, which is the general good. Canguilhem, in a similar spirit, proposes that we distinguish between the unification or standardisation of norms which bear on an individual from without, and the creation of individual norms which sometimes depart from the established norms and standards. 

Keywords: Georges Canguilhem, Immanuel Kant, norm, normal, unification, standardisation

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020