Filosofický časopis

Petr Urban: Přínos fenomenologie pro filosofii sociality číslo 2/2018

Tato recenzní studie se zaměřuje na dva nedávno vydané sborníky, jejichž tématem je fenomenologie sociality: Phenomenology of Sociality a The Phenomenological Approach to Social Reality. Studie ukazuje, že editorům a autorům těchto publikací se podařilo představit a nově zhodnotit bohaté zdroje, které nabízí klasická fenomenologie ve vztahu k problematice sociality. Autor zasazuje fenomenologické analýzy do kontextu současné analyticky orientované filosofie sociality a dokládá jejich přínos pro aktuální diskuse o sociální ontologii, kolektivní intencionalitě a kolektivním jednání. V závěru autor formuluje několik kritických otázek a upozorňuje na bílá místa sledovaných publikací.

Klíčová slova: fenomenologie, socialita, intersubjektivita, sociální ontologie, kolektivní intencionalita, kolektivní afektivita, kolektivní jednání

The Contribution of Phenomenology to the Philosophy of Sociality

This review study focuses on two recently published collections whose theme is the phenomenology of sociality: Phenomenology of Sociality. Discovering the “We” and The Phenomenological Approach to Social Reality. History, Concepts, Problems. It is demonstrated that the editors and authors of these publications have succeeded in presenting and evaluating afresh the rich sources offered by classical phenomenology in relation to the problem of sociality. This study sets the phenomenological analyses into the context of contemporary analytically-orientated philosophy of sociality and shows their contribution to the ongoing discussion of social ontology, collective intentionality and collective agency. By way of conclusion, the author formulates several critical questions and draws attention to certain blind spots in the publications reviewed.
 
Keywords: phenomenology, sociality, intersubjectivity, social ontology, collective intentionality, collective affectivity, collective agency

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020