Filosofický časopis

Dagmar Smreková: Odpustenie ako recipročný vzťah číslo 2/2018

Predmetom state je obhajoba tvrdenia, že odpustenie je akt založený na reciprocite. Toto tvrdenie nie je také samozrejmé, ako by sa mohlo zdať. Napríklad v intenciách uvažovania J. Derridu sa pravé odpustenie riadi hyperbolickou logikou, ktorá velí odpúšťať bez ohľadu na to, či vinník svoju vinu uznal, prejavil ľútosť a o odpustenie požiadal. V protiklade k tomuto názoru a vychádzajúc z podnetov V. Jankélévitcha, P. Ricœura, ale aj z aktuálnych diskusií o odpustení, zámerom článku je ukázať, že odpustenie síce svojou veľkodušnosťou nekonečne prekračuje vinu, no pritom musí mať zmysel. A tento zmysel je podmienený osobným vzťahom „tvárou v tvár“ medzi odpúšťajúcim a vinníkom. 

Kľúčové slová: odpustenie, reciprocita, Jacques Derrida, Vladimir Jankélévitch, Paul Ricœur

Forgiveness as a Reciprocal Relationship

This paper is a defence of the conception of forgiveness as a reciprocal action. This claim, though often taken for granted, deserves close examination. For J. Derrida, for instance, true forgiveness follows hyperbolic ethics, i.e. the ethics of “abundance” or “over-abundance” in which forgiveness is conferred unconditionally, regardless of the offender’s acknowledgement of his/her guilt. Contrary to this standpoint, and drawing on V. Jankélévitch and P. Ricœur, as well as on current debates on forgiveness, the paper tries to show that although guilt is transcended infinitely by forgiveness and its generosity, the forgiveness itself still must have a sense. And the latter is depen­dent on a personal face-to-face relationship between the one conferring forgiveness and the offender.

Keywords: forgiveness, reciprocity, Jacques Derrida, Vladimir Jankélévitch, Paul Ricœur

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020